WAH Help Center

Frequently asked questions

How can we buy your products? / Si mund t’i blejmë produktet tuaja?


You can buy our products directly online, by bank card or Paypal, just like all online purchases.
You can also order via email or live chat with us, then make the payment by bank transfer via the relevant invoice we will give you, and then you can pay at your bank or online banking application directly by phone your.
_____

Produktet tona mund t’i blini direkt online, me anë të kartës bankare apo Paypal, ashtu si bëhen të gjitha blerjet online.

Ju mund të porositni gjithashtu nëpërmjet email apo bisedës direkte në chat me ne, pastaj ta bëni pagesën me anë të transfertës bankare me anë të faturës përkatëse që do ju japim, dhe atëherë mund të paguani në bankën tuaj apo në aplikimin online banking direkt nga telefoni juaj.
How long does it take for the order to be delivered to my home? / Sa kohë duhet që porosia të më vijë në shtëpi?


The products you order from us arrive at your home via DHL Express express delivery, within 3-4 working days from ordering online or by bank transfer. -----

Produktet që porositni nga ne ju mbërrijnë në shtëpi nëpërmjet postës së shpejtë DHL Express, brenda 3-4 ditësh pune nga kryerja e porosisë online apo nga kryerja e transfertës bankare.
Do your products have side effects? / A kanë efekte anësore produktet tuaja?


Our products are completely herbal, made with wild desert plants, which are completely safe and without any side effects, but only with positive effects on the whole body. -----

Produktet tona janë krejtësisht bimore, me bimë shkretinore të egra, që janë krejtësisht të sigurta dhe pa asnjë lloj efekti anësor, por vetëm me efekte pozitive në të gjithë trupin.
Can we take your products alongside chemical drugs or other treatments? / A mund t’i marrim produktet tuaja përkrah barnave kimike apo trajtimeve të tjera?


Yes, our products are completely natural and completely safe for everyone, and can be taken along with any other type of chemical or natural treatment without causing any kind of reaction or interference in their effects, but only increase the positive effects and reduce the side effects. chemical drugs. ----

Po, produktet tona janë krejtësisht natyrale dhe krejtësisht të sigurta për të gjithë, dhe mund të merren përkrah çdo lloj trajtimi tjetër kimik apo natyral pa shkaktuar asnjë lloj kundërveprimi apo ndërhyrje në efketet e tyre, por vetëm i shtojnë efktet pozitive dhe reduktojnë efektet anësore të barnave kimike.
How long can I continue to use your products? / Për sa kohë mund të vazhdoj t’i pëdor produktet tuaja?


Treatment with our products continues for as long as each patient needs, depending on the current condition, type or stage of the disease, as well as other factors that vary from one patient to another. Treatment with our cures can last from 1 to 12 months, or more in certain cases. ----

Trajtimi me produktet tona vazhdon për aq kohë sa ka nevojë secili pacient, në varësi të gjendjes aktuale, llojit apo fazës së sëmundjes, si dhe faktorëve të tjerë që ndryshojnë nga një pacient në tjetrin. Trajtimi me kurat tona mund të zgjasë nga 1 deri në 12 muaj, apo më shumë në raste të caktuara.